Červen 2006

Gothic sraz v Pardubicích...report a fotky

23. června 2006 v 10:04 | Judyth |  Goth srazy
1.července 2006 - Pardubice
Gothic sraz v Pardubicích, uskuteční se v sobotu 1.července na nádraží v Pardubicích (v 18:00), sraz je plánován asi do 23-24:00, nebo jak jen budete chtít. Jste všichni vítáni :)
Sraz se vyvedl, nejdřív se bylo v parku, poté se šlo do Pardubického klubu Doli, kam jsem posléze dorazila i já. Když se setmělo, šlo se na místní krásný hřbitov, tam jsme byli do 1 v noci a pak jsme se rozloučili a jeli domů. Jen mě mrzelo, že někteří na sraze 'skupinkovali' a s ostatními, které osobně neznali se nebavili. Přidala jsem pár fotek z něj, najdete tam i mě.
http://judytha.blog.cz © 2006-Judytha

Autorská práva

13. června 2006 v 9:40 | Judyth |  Autorská práva
Zde bych chtěla zveřejnit autorská práva na všechny mé články, mou tvorbu a vůbec vše, co zde mám. Nevíte, jakou mi dalo práci je napsat, nemluvě o času a pak si je někdo sprostě ukradne a použije na své stránky a co víc, bez udání autora a toho, odkud články vzal. Takže pro vše na tomto blogu mám vyhrazena autorská práva.
Judyth
* Autorské právo (anglicky označováno jako copyright) je odvětví práva, které popisuje nároky tvůrců tzv. "autorských děl", tzn. spisovatele, hudebníky, filmaře, programátory apod. na ochranu před nespravedlivým využíváním jejich tvorby. Prostřednictvím autorského práva poskytuje stát po jistou omezenou dobu autorům výlučnou možnost rozhodnout o některých aspektech využívání jejich děl. Autorské právo je součástí tzv. duševního vlastnictví.
Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje, pouze konkrétní díla, konkrétní vyjádření takových myšlenek, dílo v objektivně vnímatelné podobě. Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu apod. samy o sobě.
Autorské právo je v Česku ošetřeno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.), v mezinárodním právu je základem několik mezinárodních úmluv, hlavně tzv. Bernská úmluva z roku 1886 a Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě v roce 1952. Pro podporu úcty k duševnímu vlastnictví vznikla v roce 1967 Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO).
Fakt, že dané dílo je chráněným autorským dílem, se často signalizuje symbolem © následovaným rokem a jménem autora. Tento symbol má však v Česku (i ve většině jiných zemí) pouze ryze informativní význam - dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno.
*
http://judytha.blog.cz © 2006-Judytha

Gothické obrázky 12

13. června 2006 v 9:26 | Judyth |  Gothické galerie 1

Gothické obrázky 11

11. června 2006 v 14:12 | Judyth |  Gothické galerie 1

Vampýrizmus 2

8. června 2006 v 14:07 | Judyth |  Vampýrizmus
VAMPYRISMUS
Téma vampyrismu je v současnosti velice populární. Upíři jsou častým námětem současných filmů, nevyčerpatelným zdrojem v literatuře, kde tyto bytosti oplývají mnoha fantastickými vlastnostmi a schopnostmi. Stylizace do role upíra slouží jako velmi přitažlivá image, existují početné skupiny lidí, kteří si vybrali vampyrismus jako inspiraci pro svůj životní styl, někteří se dokonce za upíry považují. Pojďme se však podívat na fenomén vampyrismu z hlediska folklórního a přiblížit si některá okultní či vědecká vysvětlení.
FOLKLÓR
VZHLED UPÍRA
Folklórní upír nepřipomíná příliš onu romantickou postavu vytvořenou minulým stoletím. V románech a filmovém zpracování vyhlížejí upíři stále lépe a lépe a v průběhu let jsou čím dál tím víc spojováni se sexualitou - na míle se tak vzdalují oněm tvorům z folklóru.
Klasický "tělesný" upír, čili strašidlo Evropy nenosil ani plášť, ani elegantní oděv. Jeho vzezření se podle folklórní tradice podobá vzezření většiny mrtvol čerstvě vykopaných ze země. Jednalo se tedy o bytost oděnou do toho, v čem byla pochována - do rubáše. Mezi další příznačné charakteristiky patří například fakt, že upír nebyl bledý. Většina dokumentů uvádí, že barva pokožky nemrtvého měla typický rumělkový nádech a na rozdíl od hubeného, až vyzáblého zjevu má folklórní tvor, podle častých výpovědí, podobu spíše odulou. Atributy, které jsou nemrtvým připisovány, zahrnují mimo jiné příšerný pach či zatuchlý dech, dlouhé nehty a vlasy, ostré zuby - nikoli však nezbytně abnormálně vyvinuté špičáky, a (v některých případech) oči žhnoucí nadpřirozeným, často rudým světlem.
Dalším druhem upíra, se kterým se rovněž setkáváme ve folklóru, je upír s vlastností přízraku. Tento se přiživuje na živých lidech, a to v noci, když spí. Vesničané v jeho rysech často rozpoznávají jednoho ze svých zemřelých sousedů. Oběť si jeho identitu většinou zapamatuje, čímž obvykle vyvolá mánii a sklíčenost v řadách vesničanů. Podezřelá těla se při exhumaci často jevila opuchlá, narudlá a jaksi čerstvá, a to celé měsíce po pohřbu.
SCHOPNOSTI UPÍRA
Jednou ze základních prvotních schopností tělesného upíra je schopnost být živ z krve lidských bytostí. Jinou prvotní schopností je ta, kterou si většina lidí zvykla u nemrtvých očekávat, a to velká síla. Ve většině případů útoku tělesného upíra se o oběti mluví jako o bezmocné, neschopné odrazit sajícího upíra. Druhotné schopnosti tělesného upíra se do značné míry různí. V několika zemích např. existuje víra, že upíři stále ještě mohou mít sexuální styky s živými, takové styky však v žádném případě nebyly považovány za žádoucí. Jinou vlastností tělesného upíra (na určitých územích) je jeho schopnost žít do jisté míry znovu život smrtelníka.
Prvotní schopnosti přízračných nemrtvých jsou schopnost čerpat životní sílu z živých bytostí (nikoli nutně prostřednictvím krve, pravděpodobněji formou psychické energie) a schopnost paralyzovat oběť. Mezi druhotné schopnosti patří např. schopnost některých přízračných upírů měnit své vzezření. Bezpočet obětí hovoří o změně podoby tvora v okamžiku, kdy se chystal zaútočit, někdy i během útoku samotného. Jinou zajímavou druhotnou schopností je jeho schopnost létání či levitace.
ZPŮSOBY OCHRANY PŘED UPÍRY
Zde najdete některé tradiční způsoby zabíjení upírů a několik dalších praktik, které těmto tvorům zabraňují povstat a ubližovat živým.
DŘEVĚNÝ KŮL:
V evropské realitě se jednalo o nejoblíbenější způsob zneškodnění upíra. Tehdejší "lovci upírů" se pravděpodobně domnívali, že moc této praktiky nevychází z kůlu samotného, nýbrž ze země. Prohnáním dřeva skrze tělo a skrze dno rakve do země mohl lovec účinně spojit nemrtvého opět se zemí, a tak přivodit rozklad upíra. Jednodušší verze tohoto vysvětlení říká, že kůl neměl jiný význam než držet upíra na jednom místě tak, aby nemohl vstát. I tady však bylo třeba, aby byl kůl prohnán přímo skrze tělo a rakev do země.
ODSEKNUTÍ HLAVY:
Ti, kteří upírům v minulosti stínali hlavy, činili tak na základě představy, že tento akt zajistí, aby již upír nevstal z hrobu. I kdyby stětí hlavy upíra nezabilo, nemohl už být tento tvor dále schopen pronásledovat člověka. Z tohoto důvodu bývala hlava často pokládána k nohám nemrtvého, čímž mu mělo být znemožněno, aby si ji znovu nasadil. Pro úplnou jistotu však mnoho lovců podnikalo jedno opatření. Spálení.
Upíři bývali často pokládáni za mrtvoly oživené zlou mocí. Spálení těla nemrtvého by se tedy v takovémto případě jevilo jako logický krok. Ostatky ze spáleného těla byly často odděleny a pochovány, případně také odevzdány proudu řeky, aby nezůstalo žádné tělo, které by zlá moc mohla znovuoživit.
VYJMUTÍ SRDCE:
Tato technika není tak rozšířená, přesto však bývá občas používána, neboť představuje do jisté míry alternativu k probodnutí kůlem či odseknutí hlavy. Kultury, které odstraňují nemrtvým srdce, zřejmě věří, že srdce pumpující krev udržuje upíra při životě. Tím, že bylo srdce vyjmuto, již nemohla zapříčinit upírovo znovuoživení.
SVATÉ ČI POSVĚCENÉ ZBRANĚ:
Ve folklóru se můžeme setkat s několika nejasnými odkazy na používaní jistých posvěcených předmětů. Ve východní Evropě mohla například upíra zabít do rakve vstřelená posvěcená kulka. Zbraň však musela být posvěcena způsobem, který je v souladu s náboženským přesvědčením lovce upírů. Lovcova víra v náboženskou moc tohoto předmětu by tak vlastně byla prodloužením lovcovy vůle.
VKLÁDÁNÍ SVATÝCH PĚDMĚTŮ DO RAKVE:
V Evropě, obzvláště pak v ortodoxních křesťanských zemích, je běžným zvykem pohřbívat mrtvého buďto se svatým obrázkem, nebo s křížkem, nebo s obojím. Původním smyslem tohoto zvyku bylo posvěcení mrtvoly tak, aby do ní nemohl vstoupit zlý duch. Ale stejně tak mohl spolu s tělem pohřbený svatý předmět fungovat jako překážka nedovolující mrtvému opustit rakev.
VKLÁDÁNÍ NEPOSVĚCENÝCH PŘEDMĚTŮ DO RAKVE:
V Evropě bývala těla často pohřbívána s předměty nacpanými do jejich úst. Mělo se za to, že tyto věci - počínaje česnekem a konče vejci - jsou schopny odvrátit zlé duchy. Někdy však bývaly věci vkládány mrtvole do úst naopak proto, aby duše zemřelého nemohla uniknout. To v případě, že by jejich duše měla jiné záměry, jako např. zdržovat se v okolí a trýznit živé. Hlava se svými otvory (z nichž nejdůležitějším byla ústa) byla pokládána za pojítko k duši skrze kterou mohli duchové do těla vstupovat anebo je opouštět.
VÍRA NA UPÍRY V EVROPĚ
Víra v upíry byla (a je) hojně rozšířena v mnoha částech světa, žádná jiná oblast na světě však nevydala tak rozsáhlou sbírku vampyrického vědění jako Evropa. Legendy o nemrtvých putovaly svobodně všemi možnými evropskými zeměmi, čímž dnes působí nesnáze, pokud jde o přesné určení původu vampýrské legendy.
Například v Řecku dodnes existují lidé, kteří věří na upíry. Konkrétně tento jejich tvor je znám jako "vrykolakas". Člověk se mohl stát vrykolakem skrze násilnou smrt či nedbale vykonaný pohřeb. V Řecku ovšem (jakož i u jiných ortodoxních národů) existovala také všeobecně rozšířená víra, že osoba vyhoštěná z církve nedojde po smrti klidu. Je tudíž zřejmé, že každý, nad kým vyslovil kněz tuto klatbu, stával se rovněž upírem. Zdá se, že vrykolakovi bylo předurčeno, aby napadal ty lidi, které znal ještě zaživa. Tento upír totiž často přicházel k domovům svých přátel a příbuzných, aby zvenčí volal jejich jména. Ke zničení vrykolaka bylo nutno použít tradičních metod, tedy prohnání dřevěného kůlu skrze tvora a odseknutí jeho hlavy. Po těchto úkonech někdy následovalo spálení těla. Příležitostně se také stávalo, že vědělo-li se o nemrtvém, že jde o původně exkomunikovaného, byla tato klatba knězem z vrykolaka sňata, čímž mu byl dán mír.
S Řeckem sousedící země jsou taktéž bohaté na vampyrický folklór. Bulhaři mají víru, která se velmi podobá tomu, čemu věří Řekové. Také zde povstávají upíři skrze násilnou smrt či neschopnost duše zemřelého nalézt klid. Příčinou zde mohl být i nedbale vykonaný pohřební rituál. Jakmile se zrodí "vapir" či "ubour" (záleží na oblasti) bude postrachem místních obyvatel tak dlouho dokud jej nezlikviduje "vampirdzhija" - bulharský lovec upírů. Někteří bývali odstraňováni pomocí dřevěného kůlu, jiní pak mohli být donuceni vstoupit do láhve s ikonou či svatým obrázkem.
V Rumunsku jsou upíři nazýváni "strigoi" či "strigoica" (mužský a ženský rod). Často jsou pokládáni za živé čarodějnice, které mohou opustit své tělo, kdykoli chtějí na někoho zaútočit. Tito živí upíři jsou nazýváni "strigoi vii". Naproti tomu nesmrtelní krev vysávající upíři jsou v této oblasti nazýváni "strigoi morti". Tito tvorové jsou tradičními upíry nejen proto, že v noci opouštějí své hroby a přiživují se na krvi živých, nýbrž také pro způsoby, jakými byli likvidováni. Rumuni věřili, že "strigoi morti" je možné česnekem udržet v bezpečné vzdálenosti, větévka divoké růže mu zabraňovala v opouštění hrobu a svaté symboly jej dokázaly zapudit. Samozřejmě, že preferovanými metodami bylo probodnutí kůlem a stětí. Z Rumunska také pochází víra v "nosferatu". Toto jméno bývá spojováno s krev vysávajícím upírem, jemuž je přisuzována schopnost mít sexuální styky s živými. Osoba je odsouzena stát se "nosferatu", pokud je nevlastním dítětem rodičů, kteří se narodili jako levobočci. K zlikvidování "nosferatu" jsou rovněž používány obvyklé evropské metody.
V Polsku a Rusku se setkáváme s folklórem, jehož součástí je i "upior" či "upyr". Oba tito tvorové disponují neobvyklým rysem, totiž že se potulují a útočí v době od poledne do půlnoci, což znamená, že přinejmenším polovina jejich aktivity spadá do denních hodin. Jejich neuhasitelná žízeň po krvi je však řadí mezi tradiční upíry. Oba tvorové bývají zneškodňováni tradičnímu evropskými způsoby, v Rusku však kromě toho bývala na "upyra", nalezeného ve své rakvi, vylévána svěcená voda.
Německý "nachtzehrer" se chová prakticky stejně jako "vrykolakas". Kromě toho však o něm bylo známo, že se přiživuje nejen na krvi živých, nýbrž i na tělech mrtvých.
Ve Velké Británii a Francii nenacházíme žádný významnější původní vampyrický folklór.
Ještě několik evropských zemí, o kterých nebyla zmínka, disponuje jistým druhem vampyrického folklóru, jsou si však v mnohém podobné s výše zmíněnými případy. Např. v Itálii existuje velice stará víra v živého upíra, který je nazýván "strega" a který se chová velmi podobně jako rumunský "strigoi vii".
Nyní si představme některé okultní či vědecké pohledy na problém vampyrismu. Tato vysvětlení je však možno aplikovat pouze na některé z případů a zdaleka neobjasňují existenci vampyrismu jako celku.
VAMPYRISMUS Z POHLEDU OKULTISTŮ
VÝZNAM KRVE
Jedním ze základních okultních principů je mystická moc krve. Funguje zde tzv. sympatetické pouto mezi krví a životem. Tato sympatetická pouta vznikají za předpokladu, že něco je možno použít k zastoupení něčeho jiného. Krev tedy zcela přirozeně zastupuje životní sílu, která je na ní závislá. Proto může upír použít v krvi ukrytou energii k tomu, aby udržoval při "životě" svoje tělo.
VAMPYRISMUS JAKO ASTRÁLNÍ JEV
Okultisté věří, že astrální těla určitých lidí mohou být po jejich smrti fixována na hrob, kde odpočívají, a že mohou vykonávat jakési výlety za získáním vitální síly živých, aby prodloužili svou záhrobní existenci. Mohou se však pohybovat jen ve formě astrálního těla. To by také vysvětlovalo záhadu, jak upír povstane z rakve, aniž by při tom rozrušil půdu. Jsou to obvykle lidé, kteří velmi lpěli na životě, měli nějaké silné sklony a vazby na pozemský život, od něhož se nemohou odpoutat.
NEOKULTNÍ VYSVĚTLENÍ
PORFYRIE
Existenci vampyrismu, lépe řečeno jeho hmotnou formu vzala na vědomí i věda a označila ji názvem "porfyrie". Termín porfyrie označuje metabolickou poruchu krve, jejímž důsledkem je nadměrný únik železa z organismu. Je to velice vzácná vrozená odlišnost genetického původu, která způsobuje mimořádnou citlivost na sluneční světlo. Delší pobyt na slunci zapříčiní patologické změny pokožky a její poškození, dále mimořádný a nadměrný vývoj ochlupení (a to i na obličeji a na rukou) a červené nebo červenohnědé zbarvení zubů. Dochází k prudké a nenadálé látkové přeměně organismu, která je doprovázena červenou močí a poruchami nervového systému. Porfyrie se lečí transfuzí krve a vstřikováním hemu - jedné ze složek krevního barviva. Po doplnění chybějících látek do organismu nastane opět prudká změna a návrat ke zdánlivému normálu. Ve středověku, kdy se málo cestovalo a byly časté sňatky mezi příbuznými, vznikala v některých oblastech celá centra "vampýrské" porfyrie.
"RENFIELDŮV SYNDROM"
Existují jedinci, kteří se již narodili s určitou psychickou potřebou pít krev. Jedná se o duševní poruchu, která je v současnosti označována jako "Renfieldův syndrom". Tuto poruchu lze na člověku vysledovat již v raném věku. Dítě, které je ji postiženo, bývá často přistiženo při vysávání krve z poranění, ať již vlastního nebo jiného dítěte. S tím, jak porucha postupuje, je jedinec jakmile dospěje, schopný zajít tak daleko, že se pro žádanou krev vloupe i do krevní banky.
NEZNALOST ANATOMIE
Zdánlivě nepřirozený vzhled "upírů" nalezených v rakvi můžeme v některých případech vysvětlit neznalostí anatomie tehdejších lovců upírů. Ti v minulých dobách neměli tutéž znalost medicíny, kterou máme my dnes. Když tedy exhumovali těla a vyjadřovali se k jejich vzezření, neměli de facto vůbec nic, s čím by tento jejich fyzický stav mohli porovnat. K tomuto nedostatku vědomostí si přidejme různá pověrečná přesvědčení těchto badatelů a zpochybnění jejich úsudku bude velice snadné.
Lovci upírů často překvapovala absence rozkladu pohřbeného těla, což je utvrdilo v názoru, že před sebou mají upíra. Pro tento dojem však existuje vysvětlení. Když se rozkládá mrtvola, mění se stav její tkáně. Někdy může i odpadnout svrchní vrstva pokožky, přičemž vnitřní vrstva mívá často na pohled narudlou barvu a nezasvěcenému může připomínat "novou pokožku". Během rozkladu se v mrtvole vytvářejí plyny, které jsou příčinou toho, že tělo začíná otékat. Pakliže je toto otékání pozorováno ve svých raných nebo naopak pozdních stádiích, mívá tělo vzezření poměrně celistvé. Starší zemřelá osoba tak může na pohled i omládnout, poněvadž jí jakoby zmizí vrásky a skvrny. A jelikož lovci pravděpodobně neočekávali, že najdou něco víc než kosti, mohla jim mírně opuchlá mrtvola připadat jako živá.

Victoria Francés

8. června 2006 v 8:24 | Judyth |  Oblíbení malíři

Gothic styl

7. června 2006 v 13:14 | Judyth |  Gothic styl
GOTIKA (1150 - 1500)
Pojem "gotický" vznikl v renesanci jako hanlivé označení pro výtvory barbarů. Teprve romantismus začal oceňovat gotickou kulturu a umění jako projev ryzí duchovnosti, i když návrat ke gotice, jako dekorativnímu systému se projevil již v barokní architektuře (barokní gotika).
Gotické malířství zaujímá přibližně 13. a 14. století, nastupuje o něco později než architektura a v různých zemích v různé době. Ve střední Evropě například dlouho přežívá románský sloh a s prvními projevy gotiky se v českém malířství setkáváme až na počátku 14. století.
GOTHIC STYLE (2003)
Co je to "gothic style" ve 21.století, kdy mžouráme do plochých monitorů, nosíme po kapsách přehrávače MP3 a každé osmileté dítě má vlastní mobilní telefon? Je gotika skutečná a nebo jde pouze o životní styl menšiny intelektuálů? Nebo lidí, kteří na sebe chtějí upoutat pozornost a tak se oblékají do extravagantních modelů. Dívky nosí děravé punčochy na podvazcích, vysoké těžké boty, stříbrné spony v pracně vymodelovaném účesu. Pas mají uvězněný v krajkovém korzetu a po jemných ručkách si nechávají plazit černé silonové rukavičky. Je to jen výkřik ze tmy a nebo něco víc? Co znamená a prezentuje "gothic styl"? Kdo jsou gotici?
Toto je asi nejtěžší otázka, pro nejednoho člověka a to dokonce i pro samotné gotiky. Kolikrát jsem spatřil na internetové diskusi hlouček vyznavačů "gothic stylu", jak se snaží najít definici gotiky a gotického stylu.
Někdo si myslí, že "gothic style" je postavený především na určitém způsobu vnímání okolního světa. Zástupci "gothic style" se považují za něco, co nezapadá do dnešní doby. Je to revolta vkusu? Je to revolta hlubšího vnímání světa? Je to duševní poloha? Je to odloučení od normálu? Co je to normál? Stejně složitá otázka, jako "Co je to gothic?".
HISTORIE "GOTHIC STYLE"
Moderní "gothic style" vznikl na začátku 80.let jako část punkové subkultury (která byla sama o sobě odmítnutím většiny společenských hodnot). Pojem "gothic" poprvé použil manažér skupiny Joy Division - Anthony H.Wilson. Další podporou pro "gothic style" byli filmy a hudba. Například film "Vrána" pomohl hodně prosadit tento temný a depresivní životní styl. Časem vzniklo velké množství dalších zajímavých gotických filmů a množství gotických kapel, např.(CRADLE OF FILTH, MORTIIS, MY DYING BRIDE, THEATRE OF TRAGEDY………..) Od 80.let se "gothic style" příliš nezměnil, přibylo pár hudebních těles a obohatila se i móda. Přibylo více latexu a obojků na krku. "Gothic style" je často svázán s fetišismem, guma, latex, velmi odvážné a erotické oblečení. Potlačení pohlavnosti, (muži v sukních, korzetech a s nalakovanými nehty - ženy v těsných kožených kalhotech a ověšené řetězy. V každém městě se snad dnes najde skupinka gotiků.
"Gothic is live!"
"Co je to gothic?"
Gothic ve své zjednodušené formě je subkultura. Skupina lidí, kteří se cítí dobře ve společnosti podobně orientovaných lidí. Neexistuje však žádná specifická věc, která definuje čím se člověk stává gotikem. Snad jen oblibou "mnohdy závislostí" na černém "temném" oblečení. Lidé v gotické scéně mají odlišné názory na hudbu, jsou různého náboženství, mají rozličná zaměstnání, zájmy a módní vkus. Ale přesto je cosi spojuje. Někteří jsou melancholičtí, citliví a křehcí. Jiní mohou být arogantní, přímočaří a tvrdí ve svých názorech a přesvědčení. Avšak čemu vlastně věří a co vyznávají? Někteří lpí na své temné image, jiní se prostě jen dobře baví.
"Proč jsou lidé gothic?"
Většina gotiků se stává gotiky, protože se cítí být "nebo skutečně jsou" odlišní od ostatních. Chtějí žít podle svého vlastního rozhodnutí a mnohdy se nemohou zařadit do "normální" společnosti. Gotici mají svobodnou mysl a neakceptují morální pravidla "stádní" společnosti. Gotici však rádi naslouchají ostatním a potom si vytvářejí vlastní názor. Gotici se také především, proto, že nejsou právě nejsnadněji přijímáni okolím, pro svůj styl oblékání a projevu, rádi shlukují do skupin - "gothic párty". Tato síla, vyplývající ze shromažďování podobně smýšlejících osobností, má dobrý efekt pro obě strany, pro individualitu gotiků i okolní společnost. Mezi gotiky panuje velice přátelská atmosféra, protože jsou jeden druhému oporou a necítí se vedle podobně zaměřených jedinců, tolik odsunutí od společnosti. Utvářejí si tak vlastní menšinovou společnost gotiků.
"Gothic pověry?"
V současnosti existuje mnoho podob "gothic style" a mnoho pověr gotikům přisuzovaným. Vypadá to tak, že každý gotik si vysvětluje pojem "gothic" podle svého a společnost si vysvětluje "gothic styl", také podle svého. Kolik gotiků tolik definicí "gothic style". Kolik lidí tolik názorů. Někdo tvrdí, že se gotici podobají svým stylem oblékání. Jiní tvrdí, že "gothic style" drží pohromadě hudební styl, který gotici poslouchají. Jeden tvrdí, že gotici jsou satanisté, druhý, že jde jen o exhibicionisty a pozéry. Avšak všechny tyhle pověry jsou naprosto neplatné. Jeden gotik se Vám může utlouct po hudební skupině 13.století a druhý se jde při produkci této hudby raději vyzvracet.
"Jaký druh lidí je nejčastěji v "gothic style"?
Není žádné spojitosti ani podobnosti v tom, kdo se stane gotikem. V "gothic style" najdete vysokoškoláky, doktory a právníky, techniky a montéry, podnikatele i prodavače, číšníky i elektrotechniky. Také věk nehraje v "gothic style" žádnou roli. Potkal jsem mladé gotiky jenž ráno vstávají do školy i dospělé ženy a muže, kteří postávají ve svých černých róbách u baru se sklenkou vína v ruce a naslouchají temnému soundu na "gothic party".

Citace a názory na Gothiky...

5. června 2006 v 18:45 | Judyth |  Co je Gothic?
" Být Gotikem pro mne znamená vidět krásu a zároveň její přicházející destrukci. Pro mě je to něco jako poslední tanec, když se kolem Tebe hroutí všechny zdi"
Beatgrrl
Následkem vražd studentů a zaměstnanců v Columbine High School v Littetonu v dubnu roku 1999 našla některá média prostý důvod vysvětlující tuto strašlivou tragédii. Někteří reportéři obešli zjevné příčiny (dva teenageři se snadným přístupem ke střelným zbraním a puškám, sužováni vytrvalým posměchem, obtěžováním a odmítnutím svými vrstevníky, s absencí úcty k lidskému životu, naděje atd.) a místo toho zdůraznili fakt, že domnělí pachatelé byli stoupenci gotické kultury. Pár reportérů dokonce chybně spojili v této souvislosti "Goth" kulturu se satanismem, násilím, rasismem a netolerantností. Důsledkem toho byla gotická kultura uváděna jako důvod posedlosti po pomstě domnělých pachatelů, a byla tedy označena jako minimálně částečně zodpovědná za vraždy.
Některé citáty:
 • " ….mrzutá subkultura gotické fantazie"
 • " Jsou to v podstatě vyvrženci, tyhle Gotici. Uznávají anarchii. Jsou to rasisti a zajímají se o takové ty věci kolem Nostradama a Soudného dne."
 • " Černé oblečení je pevně spjato s gotickou kulturou, která přivábila hodně teenagerů k poezii, hudbě a zvláštnímu druhu oblékání obsahující vše od laskavě fantasktních modelů po hrubou (násilnou) realitu."
 • " Inspirováni fantasy hrami jako Dungeons And Dragons, je mnoho amerických středoškoláků fascinováno gotickou kulturou. Někteří se prestě začnou oblékat do černé a začnou si i černě lakovat nehty, někteří se ponoří do pseudo středověkého světa temných obrazů"
 • " V úterý bylo výročí Hitlerových narozenin, příležitost pro demonstranty a další účastníky připomínkové akce, které se zúčastnili jak neonacisti, tak část gotické scény"
Pachatelé zjevně nebyli Goths, spíše se ztotožnili s některými gotickými symboly a promítli je do svého vlastního image. Podobné to bylo ve škole - ne proto, že byli bisexuální, nebo homosexuální, ale aby šokovali ostatní studenty. Jejich záměrem bylo pobouřit ostatní spolužáky a distancovat se od středoškolských atletů, kteří se jim vysmívali a obtěžovali je.
Co je gotická kultura?
To je v podstatě nedefinovatelné, protože "Goth" znamená pro každého sympatizanta něco jiného. Mnoho jich převzalo netradiční módu, aby se odlišili od ostatních mladých. Gordon A. Crews, děkan School of Justice Studies na Roger Williams University v Bristolu bádá v oblasti, okultismu, a který, podle něho, je zahrnut do gotické kultury. Říká: " Je na každém, aby si definoval co je "Goth" sám. Mentalita je " Chci mít pokoj, ale zároveň chci být vidět. Chci vidět šokované tváře okolí"
Některé běžné sledované faktory jsou:
 • Specifický druh hudby, umění a literatury
 • Extrémní používání černého oblečení, světlého make-upu, nezvyklých účesů, piercingů, věcí souvisejících s "bondage" atd.
 • Fascinace středověkem, Viktoriánskou a Edwardiánskou historií.
 • Nošení symbolů jako křesťanský kříž, egyptský ankh, nebo "Oko Boha Ra", případně "Horovo Oko", wiccařských pentagramů, satanských obrácených pentagramů atd.
 • Gotici mají tendence se chovat nenásilně, pacifisticky, pasivně a tolerantně. Mnoho médií chybně spojuje Gotiky s extrémním násilím, nesnášenlivostí menšin, rasismem a podobně.
 • Mnoho Gotiků píše o depresích. Zdají se být na veřejnosti zasmušilí a nespolečenští. Často jsou mnohem "šťastnější a bezstarostnější" ve společnosti jiných Goths.
 • Příklady deprese jsou:
"Tigriss," komentujíc svůj život, píše: " Moje gotická osobnost mi úplně vyhovuje. Moje černé oblečení a temná hudba odráží moje deprese, bolest a vztek, které naplňují můj život. Spousta mých gotických přátel je z dysfunkčních rodin a měli stejně těžké dětství, jako já. Identifikujeme se mezi sebou skrz náš temný makeup a bolestnou minulost"
Vědec Jasim Tamlin komentuje: " Když se podíváte na 640 stránek, které jsou zaneseny na Gothic Web Ring, najdete většinu z nich naplněny zoufalstvím, depresemi, vztekem, záští, beznadějí a úzkostí"
 • Mnoho lidí se obrací ke gotické subkultuře pro prožití těžkých období ve škole, kde se cítili jako vetřelci a snažili se tyto pocity nějak vyjádřit . Někteří našli tuto scénu skrz literaturu. Někteří chtějí šokovat, někteří nosí černou, protože zeštíhluje.
 • Gotická hudba se často zabývá provokativními tématy, soustředí se hlavně na sociální zlo (jako rasismus, válka, nesnášenlivost skupin atd). Snaží se poukázat na " hnusná, nešťastná" témata, která chce severoamerická kultura ignorovat a zapomenout.
 • Fascinace smrtí. Snaží se najít jinou cestu smýšlení o životě - najít krásu v životě, bolesti a smrti. To vše je hledáním nesmrtelnosti.
 • Někteří Gotici rádi hrají role playing games, nicméně RPGčka nejsou rozhodně nedílnou součástí Gotické kultury. Jen touha po kreativitě a intelektuálním vyžití na Gotické scéně dává větší pravděpodobnost si tyto hry užít.
 • Další zájmy: díla autorů jako Dante, Byron, Tolstoj, německý expresionismus, němé filmy, psaní hudby, malování, kresby, atd.
 • Historie a pozadí
Slova Goth a Gothic má mnoho, převážně nesouvisejících významů:
 • jméno germánského kmene Visigothů, kteří svrhli římskou říši. Z tohoto zdroje vznikl pojem "Goth" jako necivilizované osoby, barbara.
 • styl architektury západní Evropy, který byl populární mezi 12. - 16. století
 • styl horrorové/záhadné literatury, která je temná, děsivá a ponurá
Goth, jako moderní hnutí, se začala rozvíjen jako odnož punk rockové scény. Zatímco punkrock vadnul, Goth přežil vytvořením vlastní subkultury.
První použití termínu "GOTH" v současném významu je datováno do televizního programu BBC, kde Anthony H. Wilson , manažer kapely Joy Division, popsal kapelu jako "gotickou" ve srovnání s populárním proudem (mainstreamem). Toto jméno zůstalo.
Nošení černého oděvu bylo původně "reakcí na barevnou disko muziku sedmdesátých let". To zůstalo také.
Hnutí se utvářelo v Londýnském klubu Batcave na počátku osmdesátých let. Do USA se dostalo přes Californii.
Gotik je představen například v hororovém snímku The Crow (Vrána) z roku 1994. další gotické filmy jsou původní Nosferatu, barevná předělávka Nosferatu the Vampyre a Kabinet Doktora Caligariho.
Oblíbené hudební skupiny jsou Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, The Sisters of Mercy, Dead Can Dance a mnoho dalších.
Náboženství
Mnoho gotiků reflektuje populární kulturu a jsou křesťany. Ateismus, agnosticismus, New Age, gnosticismus, šamanismus, wicca, novopohanství a další menšinové skupiny věřících se mezi gotiky vyskytuje o dost častěji nežli v obecné populaci.
Gotici často nosí křesťanská kříž, nebo krucifix, který někteří považují za předkřesťanský náboženský symbol. Jiní nosí zase symboly spjaté s New Age, a starodávné egyptské symboly. Někdo je nosí jako výraz své náboženské příslušnosti, někdo z legrace, a některým se prostě jen líbí jejich vzhled.
Náboženství je na gotických diskusních serverech často diskutováno. Spousta písní, názvů kapel a desek jsou křesťanské tématiky.
Veřejnost často nesprávně spojuje gotiky s Marilynem Mansonem. " Manson veřejně vystupuje jako stoupenec Církve Satanovy. Byl vysvěcen na kněze Církve Satanovy zakladatelem Antonem LaVyem. Mnoho fanoušků se o něm zmiňuje jako o Reverendu Marilyn Mansonovi (ve skutečnosti Manson není stoupencem této církve, jako Reverenda Církve ho jmenoval zakladatel Anton La Vey). Z této spojitosti se satanismem vznikla domněnka, že gotici jsou často napojeni na satanismus. Samozřejmě existují satanisté, kteří jsou zároveň i gotiky, ale není jich příliš.
Zvyky
Lidé, obvinění, nebo popisovaní jako "Goths" bývají
 • Trpící depresemi.
 • Neobyčejně bigotní
 • Násilní
 • Se sklony k sebevraždám
 • Uživateli ilegálních drog
 • Upíry, anebo věřící, že jsou upíry.
 • Sadomasochisti
 • Satanisti
 • Muzikanti, malíři a další umělci
 • Počítačoví programátoři
 • Nosiči černého oblečení (někteří to kombinují s dělovým bronzem (nábojnicemi?))
 • Barviči vlasů
 • Uživatelé bílého make-upu
Možná něco z toho předchozího se dá aplikovat na některé gotiky, ale rozhodně ne všechno a na všechny.
Zdroj: www.sanctuary.cz, autor překladu Ezechiel, originál je na http://www.religioustolerance.org/)

Gothické obrázky 10

5. června 2006 v 18:44 | Judyth |  Gothické galerie 1

Gothické obrázky 9

5. června 2006 v 17:44 | Judyth |  Gothické galerie 1